ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐ

(1 Vote)
  • Տնօրեն: .
  • Հասցե: ՀՀ,ք. Երևան, Արշակունյաց 50-30
  • Հեռ․: +374 91 113 355; + 374 91 208 200; + 7 905 702 2766
  • Աշխ․ ժամեր: .
  • Էլ․ փոստ: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԸ ՊԱՀՊԱՆՎՈՒՄԵՆ
 
   ԳորգագործականարվեստըՀայաստան աշխարհումիրականումունիշատհինպատմություն
ՍԻՄՈՆՅԱՆԳՈՐԳԵՐ ընկերությանարմատներըսկիզբենառնում 19-րդդարիսկզբից,
երբՍիմոնՊապըդեռ ԱրևմտյանՀայաստանում (այժմյան Թուրքիայիհյուսիս-արևելքում
զբաղվումէր ձեռագործգորգերիարտադրությամբառքու վաճառքով:
    Հայկականգորգագործականարվեստըառանձնանումէմյուսազգերիգորգարվեստիցիր 
գունահուլայինգունագեղարվեստականհորինվածքովտեխնիկայովևստեղծագործական մտքերով
հիմնականումարտահայտելովերկրաչափականտիպիպատկերներ:
Հայկականձեռագործգորգերըչենդիմացելժամանակիարհավիրքներին:Պարսկական,մոնղոլական
թաթարականարշավանքնեըթուրք-իրանականպատերազմները,անվերջանալիգաղթերնումեծ
հրդեհներըոչնչացրելենհայժողովրդիմշակույթի բազմաթիվարժեքներայդթվումնաևհնագույնգորգեր
Սակայնպահպանված պատմականգորգերիավանդականձևերըգալիսենլրացնելու  հայկականգորգի 
պատմությունըկամուրջստեղծելովհնիունորիմիջևդառնալովմեծդպրոցներկագորգագործական
արվեստըզարգացնելուհամար:
  Գորգիխավըորընրահիմնականմասնէգործվումէոչխարի 100% բրդյաև հազվագյուտդեպքերում
նաևմետաքսյաթելերովհենքըևմիջնաթելըորիվրահյուսվումէ գորգըկարողէլինելնաևբամբակից
(կախվածգորգիտեսակից):
  Արտադրությանհիմնականմասըկազմումենհայկականավանդականժամանակակիցև դեկորատիվ  
ոճերովգորգերորոնքկարողենհարմարեցվելցանկացածգնորդի ճաշակին`ըստգույներիչափերի
ևխտության
Ընկերությանբարձրորակավորումունեցող դիզայներներիինժեներներիևտեխնոլոգներիաշխատանքների
շնորհիվ,  համադրելով 18-20րդդարերիոճերըժամանակակիցոճերիհետգորգարվեստումստեղծվելէմի
նորոճ,որըներդաշնակէժամանակակիցինտերիերին:
  Ձեռագործգորգերիարտադրությունըերկարատևդժվարինհամակարգվածմեղվի աշխատանքինբնորոշ
միաշխատանքէ:
  1 քմպատրաստիձեռագործգորգըարտադրվումէ  ավելիքան 10 մարդուհաջորդական աշխատանքի
արդյունքում
Այդէպատճառըորդեռևսհնագույնժամանակներից ձեռագործգորգերըեղելենհարգվածպատվաբեր
գնահատելիարժեքավորևվերջապես էկոլոգիապեսմաքուրուառողջարարմարդկայինկենցաղում
օգտագործելուհամար:
  Այսօր «ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳՈՐԳԵՐ» ապրանքանիշով գորգերը իրենց ուրույն տեղն են գրավում համաշխարհային
շուկայում և զարդարում են իրենց գեղեցկությամբ աշխարհի նշանավոր շատ մարդկանց առանձնատներ,
բնակարաններ և հաստատություններ:
   Համոզված ենք,որ մեկ անգամ գնելով մեր արտադրանքը, դուք ցանկություն կունենաք մշտապես
համագործակցել մեզ հետ:
  ՔԱՅԼԵՆՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՀԱՄԸՆԹԱՑ, ՉՄՈՌԱՆԱԼՈՎ ԱՆՑՅԱԼԸ:

Բաժանորդագրում

Բաժանորդագրվեք եւ տեղեկացեք վերջին նորություններին

Հետադարձ կապ

  • Երեւան, Հայաստան
  • Գրեք մեզ
  • Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։
  • +374 (96) 329135
  • +374 (77) 029091

Գտեք մեզ

Թեգեր